فصلنامه

فصلنامه

.فصلنامه ام را اول هر فصل منتشر می کنم، شامل لینک تمام ویدیوهایی که منتشر کردم و خبرهای تازه  نویسندگی ام

شماره یک: ژانویه ۲۰۲۱

شماره دو: آوریل ۲۰۲۱